جدول برخی از  ویژگی های چند فلز:


نام فلز

علامت اتمی

چگالی

عدد اتمی

نقطه ذوب(سانتیگراد)

نقطه جوش (سانتیگراد)

سختی (برینل)

ظرفیت

پیوندی

طلا

Au

19/30

79

1063

2600

5 /18

1،3

نقره

Ag

35 /10

47

5 /960

2170

26

1

پلاتین

Pt

45 /21

78

1774

4350

56

1،2،3

پالادیم

Pd

12/03

46

1554

3387

47

2،3،4

مس

Cu

8/96

29

1083

2350

45

1،2،3

روی

Zn

7/13

30

419/5

907

43

2

کادمیم

Cd

8/64

48

230/9

767

16

2

نیکل

Ni

8/91

28

1455

2913

700

2،4

قلع

Sn

7/28

50

231/9

2360

9/3

2،4

آلومینیم

Al

2/70

13

660

2270

17

3

رودیوم

Rh

12/41

45

1964

4500

1100

1،2،3